Start

VÄLKOMMEN TILL SFÅV’S HEMSIDA

Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien.

Stiftelsen skall även i övrigt, t.ex. genom anordnandet av nationella och internationella seminarier, kurser och liknande arrangemang, verka för vidgad och fördjupad kunskap inom nämnda område.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.


FORSKNINGSANSLAG

Sista ansökningsdag är 7 april 2019.

Ansök om forskningsanslag till forskning rörande åderbråck eller andra vensjukdomar. Årets forskningsanslag uppgår till totalt 200 000 SEK som kan ansökas helt eller i delar. Kontakt kommer att tas direkt med dem som ansökt.

För ytterligare information eller frågor, kontakta stiftelsen på info@venforsk.se


ANSÖKNINGSFORMULÄR

Forskningsanslaget omfattar totalt 200 000 SEK och kan sökas helt eller i delar. Vid frågor kontakta oss via mail på ­info@venforsk.se.

Fyll i rutorna nedan efter fältangivningar. Bifoga nödvändiga dokument. Fält markerade med en stjärna är obligatoriska.

Bilagor

PROJEKTBESKRIVNING

Sammanfattning av forskningsprojektet (högst 2 A4-sidor) med fokus på bakgrund med målsättning, material och metodologi samt klinisk betydelse. Om projektet skall ingå som del i en akademisk avhandling bör de olika delarbetena anges, liksom det sökta projektets betydelse för avhandlingen som helhet.

TIDPLAN

Bekräftad tid för genomförandet av projektet

BUDGET FÖR PROJEKTET I SIN HELHET

Sökandens forskningsbudget och övriga finansiärer

REFERENSLISTA

Publikationer av relevans för projektet

INTYG

Intyg på godkännande av lokal etisk kommitté i förekommande fall

ÖVRIG DOKUMENTATION

T ex mer detaljerad forskningsplan och/eller sökandens totala vetenskapliga produktion


820 000 KR BEVILJAT

Här ser du en lista över de anslag som stiftelsen beviljat sedan starten år 2013. Totalt har 820 000 kr anslag beviljats till forskning om åderbråck och vensjukdomar.

2018

Professor Stefan Acosta, Lund, 90 000 kr för
Direkta orala antikoagulantia och vitamin K antagoniser vid mesenterialvenstrombos; effektivitet, säkerhet och rekanalisering av trombos

Specialistläkare Karolina Hultman, Stockholm, 70 000kr för
Åderbråck: symptom, livskvalitet och behandlingsresultat

Överläkare Jonas Malmstedt, Stockholm, 40 000 kr för
Primär trombos i vena subklavia – epidemiologi, naturalförlopp och resultat efter invasiv behandling jämfört med enbart antikoagulation

Specialistläkare Ove Thott, Stockholm för 40 000 kr för
Kateterledd venös trombolys för djup venös trombos – en retrospektiv studie av 10 års behandling”

2017

Stefan Acosta 100.000 kr för projektet ”Risk faktor och trombofili vid mesenterialvenstrombos och venös tromboembolism”

Anne-Marie Connollt-Andersen 50.000 kr för projektet ”Hemorrhagic fever with renal syndrome – what are the underlying mechanisms for the increased thomboembolism rik?”

2015

Överläkare Alexandra Forssgren, Skövde, 100 000 kr för databearbetning och artikelskrivning kring jämförelse av venösa och ickevenösa bensår.

Överläkare med dr Lena Blomgren och specialistläkare Helen Sinabulya 50 000 kr för forskningsplan för svensk version av Aberdeen Varicose Veins Questionnaire.

Specialistläkare Maria Ljungqvist, Sundbyberg, 50 000 kr för studie av långtidskomplikationer efter en förstagångs-ventrombos hos kvinnor 18-64 år.

2014

Överläkare Tomas Arnhjorth, Stockholm, 110 000 kr för nationell långtidsuppföljning av patienter med primär blodkropp i armen.

2013

Specialistläkare Helen Sinabulya och överläkare med dr Lena Blomgren. Stockholm, 80 000 kr för undersökning av riskfaktorer flera år efter endovenös laserkirurgi.


Styrelsen

Ordförande

Joy Roy

Överläkare

Styrelseledamöter

David Bergqvist

Professor Emeritius

Olle Nelzen

Docent, Överläkare

Ingmar Wennström

Dr

Anders Lundell

Docent

Stefan Rosfors

Docent, Överläkare

Anders Holmberg

Med Dr