Start

VÄLKOMMEN TILL SFÅV’S HEMSIDA

Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien. Patientnära klinisk forskning kommer att premieras

Stiftelsen skall även i övrigt, t.ex. genom anordnandet av nationella och internationella seminarier, kurser och liknande arrangemang, verka för vidgad och fördjupad kunskap inom nämnda område.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.


FORSKNINGSANSLAG

Ansökningsperioden för 2024 kommer utannonseras snart.

Ansök om forskningsanslag till forskning rörande åderbråck eller andra vensjukdomar. Årets forskningsanslag uppgår till totalt 300 000 SEK som kan ansökas helt eller i delar. Kontakt kommer att tas direkt med dem som ansökt.

För ytterligare information eller frågor, kontakta stiftelsen på info@venforsk.se


ANSÖKNINGSFORMULÄR

Forskningsanslaget omfattar totalt 300 000 SEK och kan sökas helt eller i delar. Vid frågor kontakta oss via mail på ­info@venforsk.se.

Fyll i rutorna nedan efter fältangivningar. Bifoga nödvändiga dokument. Fält markerade med en stjärna är obligatoriska.

  Bilagor

  PROJEKTBESKRIVNING

  Sammanfattning av forskningsprojektet (högst 2 A4-sidor) med fokus på bakgrund med målsättning, material och metodologi samt klinisk betydelse. Om projektet skall ingå som del i en akademisk avhandling bör de olika delarbetena anges, liksom det sökta projektets betydelse för avhandlingen som helhet.

  TIDPLAN

  Bekräftad tid för genomförandet av projektet

  BUDGET FÖR PROJEKTET I SIN HELHET

  Sökandens forskningsbudget och övriga finansiärer

  REFERENSLISTA

  Publikationer av relevans för projektet

  INTYG

  Intyg på godkännande av lokal etisk kommitté i förekommande fall

  ÖVRIG DOKUMENTATION

  T ex mer detaljerad forskningsplan och/eller sökandens totala vetenskapliga produktion


  1 070 000 KR BEVILJAT

  Här ser du en lista över de anslag som stiftelsen beviljat sedan starten år 2013. Totalt har 1 070 000 kr anslag beviljats till forskning om åderbråck och vensjukdomar.

  2019

  Överläkare Lena Blomgren, 100 000 kr
  Bensårsstudie på Venöst Centrum Karlskoga

  Specialistläkare Karolina Hultman, 75000 kr
  Nytt formulär för uppföljning av livskvalitet hos patienter med ytlig venös insufficiens

  Dr Maria Bruzelius, 75 000 kr
  Pulmonary embolism as the cause of out of hospital cardiac arrest in younger women, a Swedish population based register study

  2018

  Professor Stefan Acosta, Lund, 90 000 kr för
  Direkta orala antikoagulantia och vitamin K antagoniser vid mesenterialvenstrombos; effektivitet, säkerhet och rekanalisering av trombos

  Specialistläkare Karolina Hultman, Stockholm, 70 000kr för
  Åderbråck: symptom, livskvalitet och behandlingsresultat

  Överläkare Jonas Malmstedt, Stockholm, 40 000 kr för
  Primär trombos i vena subklavia – epidemiologi, naturalförlopp och resultat efter invasiv behandling jämfört med enbart antikoagulation

  Specialistläkare Ove Thott, Stockholm för 40 000 kr för
  Kateterledd venös trombolys för djup venös trombos – en retrospektiv studie av 10 års behandling”

  2017

  Stefan Acosta 100.000 kr för projektet ”Risk faktor och trombofili vid mesenterialvenstrombos och venös tromboembolism”

  Anne-Marie Connollt-Andersen 50.000 kr för projektet ”Hemorrhagic fever with renal syndrome – what are the underlying mechanisms for the increased thomboembolism rik?”

  2015

  Överläkare Alexandra Forssgren, Skövde, 100 000 kr för databearbetning och artikelskrivning kring jämförelse av venösa och ickevenösa bensår.

  Överläkare med dr Lena Blomgren och specialistläkare Helen Sinabulya 50 000 kr för forskningsplan för svensk version av Aberdeen Varicose Veins Questionnaire.

  Specialistläkare Maria Ljungqvist, Sundbyberg, 50 000 kr för studie av långtidskomplikationer efter en förstagångs-ventrombos hos kvinnor 18-64 år.

  2014

  Överläkare Tomas Arnhjorth, Stockholm, 110 000 kr för nationell långtidsuppföljning av patienter med primär blodkropp i armen.

  2013

  Specialistläkare Helen Sinabulya och överläkare med dr Lena Blomgren. Stockholm, 80 000 kr för undersökning av riskfaktorer flera år efter endovenös laserkirurgi.


  Styrelsen

  Ordförande

  Joy Roy

  Överläkare

  Styrelseledamöter

   

  David Bergqvist

  Professor Emeritus

  Olle Nelzen

  Docent, Överläkare

  Ingmar Wennström

  Dr

  Stefan Rosfors

  Docent, Överläkare

  Anders Holmberg

  Med Dr

  Thomas Troëng

  Docent, Överläkare

  Suppleanter

  Lars Ramklint

  Kapitalförvaltare